PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2021

PROIECT DE HOTARARE 1  utilizarea parțială a excedentului anual pentru acoperirea temporară a golurilor de casă

PROIECT DE HOTARARE 2 aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR) pentru comuna Berteștii de Jos, județul Brăila în anul 2021

PROIECT DE HOTARARE 3 aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni:secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. IV,  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 4 aprobrea scoaterii din funcțiune  și casarea  unor obiecte de inventar aflate în domeniul privat al comunei Berteștii de Jos

PROIECT DE HOTARARE 5 aprobrea casării unor mijloace fixe și a unor  obiecte de inventar  din patrimoniul  comunei Berteștii de Jos

PROIECT DE HOTARARE 6 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Berteștii de Jos ca urmare a reevaluării activelor fixe

PROIECT DE HOTARARE 7 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al comunei Berteștii de Jos ca urmare a reevaluării activelor fixe

PROIECT DE HOTARARE 8 alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe o perioadă de trei luni februarie, martie, aprilie anul 2021

PROIECT DE HOTARARE 9 modificarea Hotărârii Consiliului Local Berteștii de Jos nr. 6030.12.2019 privind aprobarea Regulamentului privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros

PROIECT DE HOTARARE 10 aprobarea Statutului comunei și a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

ANEXE LA PROIECTUL DE HOTARARE   STATUTUL COMUNEI SI REGULAMENTUL

PROIECT DE HOTARARE 11 modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 30.10.2019 privind aprobarea transformării posturilor de natură contractuală din aparatul de specialitate al Primarului comunei Berteștii de Jos, care desfășoară activități cu caracter general și care implică prerogativele de putere publică, în funcții publice,  precum  și a Hotărârii Consiliului Local nr. 49 din 30.10.2019 privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Berteștii de Jos

PROIECT DE HOTARARE 12 aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Unității Administrativ Teritoriale Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2021

PROIECT DE HOTARARE 13 aprobarea retragerii Comunei Berteștii de Jos, județul Brăila  din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitate Publică “Brăila Gaz”

PROIECT DE HOTARARE 14 modificarea Hotararii nr. 9 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020 si a Indicatorilor tehnico – economici ai Proiectului – pentru UAT Comuna Bertestii de Jos.

ANEXA LA PROIECTUL DE HOTARARE STUDIUL DE FEZABILITATE

Cap.1 Rezumat rev 8 Cap.2.Informatii generale rev.5 Cap.3 Cadrul general al proiectului rev.6 Cap.4. Analiza situatiei existente si prognoze rev.8 Cap.5.Deversarea apelor uzate industriale rev.4 Cap.6. Managementul namolului rev.6 Cap.7.Parametrii de proiectare rev.7 Cap.8 Analiza optiunilor rev.8 Cap.9 Prezentarea proiectului rev.8 Cap.10 Rezultatele analizei ec. financiare rev.6 Cap.11.Rezultatele Analizei Institutionale rev.6 Cap.12 Rezultatele EIM rev.8 Cap.13 Strategia de achizitie rev .7

PROIECT DE HOTARARE 15 modificarea Hotararii nr. 10 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 16 modificarea Hotararii nr. 12 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 17 modificarea Hotararii nr. 13 din 12 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos privind aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bertestii de Jos, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente

PROIECT DE HOTARARE 18 aprobarea Actului Aditional nr.24 – privind modificarea sicompletarea unor prevederi ale Dispozitiilor Generale, Dispozitiilor Speciale – Partea Comuna, Dispozitiilor Speciale – Partea de Apa si Dispozitiilor Speciale – Partea de Canalizare – ale Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.670 din 10.09.2009, cu modificarile si completarile ulterioare – in baza Strategiei de Tarifare a Serviciilor pentru perioada 2021 – 2025

PROIECT DE HOTARARE 19 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022,  ținând cont de rata inflaţiei de 2,6% 

 PROIECT DE HOTARARE 20 aprobarea rapoartelor de evaluare a suprafețelor de teren aparținând domeniului privat al comunei Berteștii de Jos pentru acordarea dreptului de supeficie cu titlu oneros

PROIECT DE HOTARARE 21 inițierea procedurii pentru constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros, prin licitație publică, asupra terenului intravilan în suprafață de 612 mp, Cvartal 36, Parcela 1471, înscris în Cartea Funciară nr. 78559,  situat în Satul Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila, aparținând domeniului privat al comunei Berteștii de Jos

 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2020

PROIECT DE HOTARARE 1 – UTILIZARE EXCEDENT ANUAL PENTRU ACOPERIREA TEMPORARA A GOLURILOR DE CASA

PROIECT DE HOTARARE 2 aprobarea SF şi a indicatorilor tehnico-economici CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT ȘCOALA BERTEȘTII DE JOS, SAT BERTEȘTII DE JOS, COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA

PROIECT DE HOTARARE 3 aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (PAAR)

PROIECT DE HOTARARE 4 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Ulmu la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

PROIECT DE HOTARARE 5 aprobarea executiei bugetului local pe trim. IV 2019

PROIECT DE HOTARARE 6 aprobarea S F pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 7  aprobarea Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Alimentare cu Apa si a Listei de Investitii Prioritare pe Sistemele de Apa Uzata, care se vor realiza prin Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 8 punerea la dispozitia Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014 – 2020, a terenurilor din domeniul public aferente investitiilor, care se vor realiza in Comuna Bertestii de Jos

PROIECT DE HOTARARE 9 aprobarea Planului Anual de Evolutie a Preturilor / Tarifelor Serviciilor, conform rezultatelor Analizei Cost – Beneficiu din Studiul de Fezabilitate pentru Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada   2014 – 2020.

PROIECT DE HOTARARE 10 aprobarea contributiei la cofinantarea datorata de catre Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Bertestii de Jos, in calitate de Beneficiar direct al investitiilor in Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Braila in perioada 2014-2020, conform Studiului de Fezabilitate cu anexele aferente.

PROIECT DE HOTARARE 11 modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berteştii de Jos, judetul Brăila.

PROIECT DE HOTARARE 12 aprobarea contului de execuţie bugetară pe anul 2019 și a bugetului pentru anul 2020, al Asociației Club Sportiv “DACIA BERTEȘTI”.

PROIECT DE HOTARARE 13 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020, a bugetului de venituri si cheltuieli al activitatilor finantate integral din venituri proprii pe anul 2020; estimari pe anii 2021 – 2023.

PROIECT DE HOTARARE 14 aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Berteștii de Jos, județul Brăila, pentru anul 2020.

PROIECT DE HOTARARE 15 avizarea documentelor necesare atribuirii Contractului de delegare a gestiunii activităţii de colectare şi transport a deşeurilor municipale in Judetul Braila si activitatii de maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice in Municipiul Braila din cadrul „Sistemului de management integrat al deseurilor” in judetul Braila, mandatarea reprezentantului legal pentru a vota documentele mentionate si mandatarea Asociatiei pentru derularea procedurii de atribuire publica a contractului

PROIECT DE HOTARARE 16 aprobarea dării în folosință gratuită a terenului în suprafeță de 1,5 mp. teren, pe toată durata de existență a instalației electrice, Societății de Distribuție a Energiei Electrice Muntenia Nord SA prin Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Brăila, necesar pentru realizarea lucrării “Alimentare cu energie electrică a locului de consum permanent, Școala generală Spiru Haret – C2 Atelier, situat în com. Berteștii de Jos, sat Spiru Haret, str. Lalelelor, nr. 24, jud. Brăila”.

PROIECT DE HOTARARE 17 exprimarea acordului privind retragerea Comunei Tichilesti din calitatea de membru fondator- membru asociat al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.

PROIECT DE HOTARARE 18 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Rosiori la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Berteștii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat.

PROIECT DE HOTARARE 19 aprobarea acordului favorabil cu privire la aderarea Comunei Maxineni la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ” si acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

PROIECT DE HOTARARE 20 constatarea încetării de drept, prin demisie, a mandatului domnului CHELU GEORGIAN-ADRIAN, consilier local ales pe listele Partidului Social Democrat

PROIECT DE HOTARARE 21 aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor financiare, umane şi materiale destinate prevenirii şi gestionării situaţiilor de urgenţă pe anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 22 constituirea Comunei Berteștiide Jos, Județul Brăila ca parte civilă în Dosarul penal nr. 87/P/2020, aflat pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Insurăței, pentru suma de 4004,35 lei, împotriva numiților Drăghici George Florian, Ilie Sorin și Ciocianu Iulian

PROIECT DE HOTARARE 23 aprobarea Indicatorilor tehnico-economici privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții “SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO – BERTEȘTII DE SUS ȘI GURA CĂLMĂȚUI”

PROIECT DE HOTARARE 24 privind indexarea impozitelor si taxelor pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE 25 privind validarea mandatului de consilier local al domnului  _____________din partea Partidului Social Democrat

PROIECT DE HOTARARE 26   privind  aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele doua secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. I,  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 27 privind  aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţie: “PLATFORMĂ PIETONALĂ ȘI REABILITARE EXTERIOARĂ ȘCOALA SPIRU HARET”

PROIECT DE HOTARARE 28 privind atestarea inventarului actualizat al bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Berteștii de  Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 29 privind  alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe lunile  mai, iunie, iulie, anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 30 privind  aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului (teren cu construcții), proprietate privată a comunei Berteștii de Jos, în suprafaţă totală de 953 mp.  situat în satul Spiru Haret, str. Mărului, nr. 11, județul Brăila, identificat prin Carte Funciară    nr. 72152 , nr. cadastral 72152, cvartal 7, parcela 241

PROIECT DE HOTARARE 31 privind  aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli, pe  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 32 privind aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 33 privind aprobarea Devizului general actualizat privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investiții “CONSTRUIRE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

PROIECT DE HOTARARE 34 privind aprobarea asocierii Comunei Berteștii de Jos prin Consiliul Local Berteștii de Jos cu Județul Brăila, prin Consiliul Județean Brăila, pentru cofinanțarea și realizarea lucrărilor de “CONSTRUIRE PIAȚĂ AGRO-ALIMENTARĂ COMUNA BERTEȘTII DE JOS, JUDEȚUL BRĂILA”

PROIECT DE HOTARARE 35 privind aprobarea inventarului masei impozabile pentru anul fiscal 2021 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 36 privind aprobarea regulamentului de autorizare a comercializării produselor şi serviciilor de piaţă în unităţile comerciale şi în sistem ambulant pe raza comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 37   privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. II,  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 38 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”, la care Comuna este membru asociat

PROIECT DE HOTARARE 39 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 40 privind aprobarea alocarii unor fonduri de la bugetul local al comunei Bertestii de Jos  pentru reabilitarea  acoperișului Bisericii „Sf. Împărați Constantin și Elena” din satul Spiru Haret , comuna Bertestii de Jos, judetul Braila

 PROIECT DE HOTARARE 41 privind completarea  Programului de achizitii publice pe anul 2020 la nivelul  comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 42 privind  alegerea președintelui de ședință al Consiliului local Berteștii de Jos pe lunile  august și septembrie, anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 43 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect pilot – „Sală de sport școlară, sat Berteștii de Jos, Cvartal 5, P 105,  P 106, P 107, P 108, P 109, P 110, str. Principală, nr. 17, comuna Berteștii de Jos, județul Brăila”

PROIECT DE HOTARARE 44 aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 45 privind aprobarea execuției bugetelor întocmite pe cele două secțiuni : secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare pe trim. III,  anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 45 privind desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

PROIECT DE HOTARARE 46  privind desemnarea  reprezentantului de drept al membrului Asociat – Unitatea Admnistrativ Teritoriala Comuna Berteștii de Jos, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Dunărea Brăila și acordarea unui mandat special pentru a vota în Adunarea Generală anumite proiecte de hotărâri

PROIECT DE HOTARARE 47 privind desemnarea reprezentantului de drept al membrului Asociat – UAT Comuna BERTESTII DE JOS, prin Consiliul Local al Comunei BERTESTII DE JOS, in Adunarea Generala a ADI ”ECO DUNAREA” Braila si acordarea unui mandat special pentru a vota in Adunarea Generala anumite proiecte de hotarari

PROIECT DE HOTARARE 48  privind  acordarea unui mandat special PrimaruluiComunei Bertestii de Jos,in calitate de reprezentant legal al Comunei Bertestii de Jos, in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara de Utilitate Publica „BRAILA GAZ”

PROIECT DE HOTARARE 49 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului  Local al comunei Berteștii de Jos

PROIECT DE HOTARARE 50 privind organizarea  rețelei școlare la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila pentru anul școlar 2021 – 2022

PROIECT DE HOTARARE 51 privind aprobarea Strategiei de achiziții publice pe anul 2021 la nivelul comunei  Bertestii de Jos, judetul Braila

PROIECT DE HOTARARE 52 privind aprobarea Programului achizitiilor publice pe anul 2021 la nivelul comunei  Bertestii de Jos, judetul Braila

PROIECT DE HOTARARE 53 privind aprobarea scăderii debitului S.C. FAMINTERMED S.R.L. din evidența creanțelor fiscale înregistrat la Primăria comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 54 privind aprobarea stingerii creantelor fiscale prin expirarea termenului legal de prescripție  pentru debitorul S.C. CARAIMPEX   S.R.L

PROIECT DE HOTARARE 55 privind  aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia Sărbătorilor de iarnă  2020 la nivelul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 56 privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2021,pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din  Legea nr. 416/2001

PROIECT DE HOTARARE 57  privind aprobarea Programului pentru întreținerea drumurilor de interes local, refacerea șanțurilor și a rigolelor de-a lungul acestora pe anul  2021

PROIECT DE HOTARARE 58 privind aprobarea  Programului activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei  Bertestii de Jos pe anul 2021

PROIECT DE HOTARARE 59 privind  aprobarea Organigramei si Statului de funcții al Primăriei comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

PROIECT DE HOTARARE 60 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 61 privind aprobarea cuantumului unei burse și a numărului acestora, acordate elevilor Școlii Gimnaziale Berteștii de Jos, județul Brăila pentru anul școlar 2018-2019

PROIECT DE HOTARARE 62 privind  neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative aferente Programului pentru școli al României de către Consiliul Local al comunei Berteștii de Jos, județul Brăila în perioada 2021 – 2023

PROIECT DE HOTARARE 63 privind  trecerea unor bunuri imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Bertestii de Jos, judetul Braila 

PROIECT DE HOTARARE 64 privind aprobarea Raportului de reevaluare a terenurilor și construcțiilor existente în patrimoniul comunei Berteștii de Jos, județul Brăila

 

 

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI – 2019 (OUG 57/2019)

PROIECT DE HOTARARE 1 – APROBARE CONT EXECUTIE TRIM. II 2019

PROIECT DE HOTARARE 2 – MODIFICAREA SI COMPLETAREA DOMENIULUI PUBLIC

PROIECT DE HOTARARE 3 APROBARE ANULARE OBLIGATII BUGETARE ACCESORII RESTANTE

PROIECT DE HOTARARE 4 ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA

PROIECT DE HOTARARE  7  TRANSFORMARE POSTURI CONTRACTUALE IN FUNCTII PUBLICE

PRIECT DE HOTARARE  8  PRIVIND APROBAREA STRUCTURII ORGANIZATORICE

PROIECT DE HOTARARE 9 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ASOCIATIEI CLUB SPORTIV DACIA BERTESTI

PROIECT DE HOTARARE 10 – aprobarea cheltuielilor pentru organizarea și desfășurarea unor activități cu ocazia Sărbătorilor de iarnă 2019

PROIECT DE HOTARARE 11 – stabilirea retelei scolare pentru anul școlar 2019 – 2020

PROIECT DE HOTARARE 12 PROGRAM PENTRU INTRETINEREA DRUMURILOR DE INTERES LOCAL-2020

PROIECT DE HOTARARE 13 – Planul de actiuni sau lucrari de interes local, pe anul 2019, pentru repartizarea orelor de munca, in conformitate cu prevederile art. 6, alin.(7) din Legea nr. 416 – 2001

PROIECT DE HOTARARE 14 – Programul activitatilor edilitar-gospodaresti la nivelul comunei Bertestii de Jos pe anul 2020

PROIECT DE HOTARARE 15 -PROGRAMUL ACHIZITIILOR PUBLICE 2020

PROIECT DE HOTARARE 16 – REGULAMENT CONSTITUIRE DREPT SUPERFICIE, CU TITLU ONEROS ASUPRA TERENURILOR DINDOMENIUL PRIVAT

PROIECT DE HOTARARE 17 – RECTIFICARE BUGET LOCAL 2019

PROIECT DE HOTARARE 18 – APROBARE PROTOCOL COLABORARE CU SC GREENPOINT MANAGEMENT SA

PROIECT DE HOTARARE 19 – APROBARE BUGET LOCAL 2019